Yes! HOSTING

Best choice hosting service, who has sustained continued growth along 7 years with 8,000 customers' trust. Yes! Hosting - The Ultimate Answer of Web Presence.
  ลงทะเบียน
หน้าแรก วิธีการชำระเงิน แนะนำการใช้บริการ ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา
 
Yes! Hosting Clients 2010
 
 
 
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

1. พนักงานและตัวแทนของสมาชิกผู้ใช้บริการจะไม่ใช้สินค้า เครื่องมือ กระบวนการที่บริษัทผู้ให้บริการ (“บริษัท”) พิจารณาเห็นว่าอาจจะเป็นอันตราย หรือรบกวน การให้บริการ แหล่งให้บริการระบบหรือทรัพย์สินของบริษัท ผู้ขาย หรือสามาชิกผู้ใช้บริการรายอื่น โดยไม่มีข้อจำกัด

1.1 สมาชิกผู้ใช้บริการตกลงว่าในการใช้บริการ สมาชิกผู้ใช้บริการจะไม่

1.1.1 ส่งอิเล็กทรอนิคส์เมล์ที่ไร้สาระ เป็นเหตุให้เกิดการส่งข่าวขยะ

1.1.2 จงใจรบกวนการให้บริการของบริษัท ที่มีผลต่อผู้ใช้บริการอื่นและระบบเน็ตเวิร์คของผู้ให้บริการ รวมถึงการวางระเบิดผ่านเมล์ หรือกระทำการใด ๆ อันทำให้ข้อมูลล้นเกินความจำเป็น หรือพยายามทำให้ระบบทำงานเกินความจำเป็น และกระจายข่าวอันมีลักษณะอันเป็นการก่อกวน

1.1.3 กระทำการใด ๆ ที่ทำให้ความมั่นคงของระบบอยู่ในอันตราย โดยเจตนาให้เกิดขึ้นหรือพึงคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น

1.1.4 กระทำการลักเอาข้อมูลของบุคคลอื่น โดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย

1.2 นอกจากข้อจำกัดทั่วไป สมาชิกผู้ใช้บริการรับประกันและยอมรับว่าข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลที่ส่งผ่านเข้ามาหรือส่งออกไปโดย อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ (Server Equipment) จะต้องไม่:

1.2.1 ฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น ซึ่งใช้บังคับอยู่ รวมทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฏหมายอาญา พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติการพนันขันต่อ พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และอื่น ๆ

1.2.2 ให้ข้อมูลใด ๆ กับบุคคลซึ่งสามารถก่อให้เกิดภาระผูกพันตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหรือกฎหมายอาญากับบริษัท หรือบุคคลซึ่งมุ่งจะกระทำความผิดเกี่ยวกับศีลธรรม ศาสนา ชาติ การเมือง สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือกระทำการอื่น ๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ใช้ในทางที่ผิด รบกวนทำลายชื่อเสียง ก่อความไม่สงบ ไม่เหมาะสม ทุจริต และการใดอันเป็นการดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทบุคคลภายนอก

1.2.3 ละเมิดหรือพยายามที่จะละเมิดสิทธิทางปัญญา หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

2. การสิ้นสุดการใช้บริการ

2.1 กรณีการใช้บริการสิ้นสุดลงก่อนอายุตามข้อตกลงดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด หากบริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีการบกพร่องจากการให้บริการใดๆ แก่ สมาชิกผู้ใช้บริการ สมาชิกผู้ใช้บริการตกลงว่าให้ค่าใช้บริการที่ชำระล่วงหน้าตกเป็นของบริษัท ตามราคาดังกล่าวตามกำหนดระยะเวลาการใช้บริการที่ตกลงกันไว้

2.2 กรณีหากสมาชิกต้องการยกเลิกการใช้บริการ บริษัทจะดำเนินการยกเลิกบริการให้แก่สมาชิก โดยบริษัทจะต้องได้รับเอกสารประกอบจากสมาชิกล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

2.3 เมื่อมีการสิ้นสุดของการใช้บริการตามข้อตกลงไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือผู้ใช้บริการได้ทำผิดเงื่อนไขข้อ 1 หรือไม่ชำระค่าบริการ หรือโดยคำร้องขอของหน่วยงานราชการ:

2.3.1 บริษัทมีสิทธิ์หยุดการให้บริการ การแสดงผล (Host) ข้อมูลบนอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ (Server Equipment)

2.3.2 สมาชิกผู้ใช้บริการจะต้องยุติการเข้าไปใช้งานในระบบ

3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายประการใด ๆ อันเนื่องมาจาก การหยุดการให้บริการตามข้อ 2.3 หรือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท เช่น วงจรสื่อสารชำรุด จานแม่เหล็กชำรุด ความล่าช้าของแฟ้มข้อมูลหรือจดหมายไม่ถึงปลายทางในกรณีส่งผิดสถานที่ หรือเกิดความผิดพลาดในข้อมูล / หรือความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดโดยผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือบุคคลภายนอก และเหตุสุดวิสัย

 
 
 
 
MCPMCSDMCAD
 
 
 
     
 
หน้าแรก Windows Hosting Exclusive Features เกี่ยวกับเรา
วิธีการชำระเงิน Linux Hosting ข้อตกลงการใช้บริการ ติดต่อเรา
       
 
Yes! Hosting, บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด
76 ซอยรองเมือง3 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2611-5700 โทรสาร 0-2611-5702
All contents © copyright 2002-2010 Yes! Hosting. All rights reserved.